Telefoon (076) 529 8110
ma. t/m vr. 08.00 - 17.00 uur

RBL West-Brabant

De schooltijd van de meeste kinderen en jongeren verloopt zonder grote problemen. Maar soms is extra ondersteuning nodig. Om de bijdrage van gemeenten hieraan zo goed mogelijk te organiseren werken zestien West-Brabantse gemeenten samen binnen het Regionaal Bureau Leren West-Brabant (RBL West-Brabant). Het RBL West-Brabant voert een aantal wettelijke taken op het terrein van de Leerplichtwet en wetgeving voor Doorstroompunten. Die taken zijn o.a.:

Registratie
  • van leer- en kwalificatieplichtige jongeren
  • van voortijdig schoolverlaters (jongeren tot 23 jaar zonder startkwalificatie)
Preventie
  • voorkomen van verzuim en schooluitval
Controle
  • of iedere leerplichtige op een school is ingeschreven
  • op schoolverzuim
  • of scholen hun wettelijke plichten bij verzuim nakomen
Handhaven
  • als een leerling (bij herhaling) zonder toestemming wegblijft van school, stelt de leerplichtambtenaar een onderzoek in
  • in het uiterste geval maakt de leerplichtambtenaar proces-verbaal op
Informatie en voorlichting geven
  • aan ouders, leerlingen en scholen

 

Het RBL West-Brabant werkt hierbij volgens Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS). Dit is een landelijke werkwijze voor de aanpak van schoolverzuim die door verschillende ketenpartners (Openbaar Ministerie, Raad voor de kinderbescherming, Halt en Ingrado) tot stand is gekomen. In deze aanpak wordt de nadruk gelegd op preventie en vrijwillige (jeugd)hulp.

Het doel

De samenwerking tussen de West-Brabantse gemeenten in het RBL West-Brabant zal de kwaliteit van dienstverlening verbeteren. De bundeling van mensen en middelen zal leiden tot een verdere verhoging van de deskundigheid van leerplichtambtenaren en doorstroomcoaches en tot meer continuïteit in de dienstverlening naar kinderen, jongeren, ouders en scholen. Het hogere doel is duidelijk: een impuls voor het voorkomen en terugdringen van verzuim en schooluitval; een ambitie waar gemeenten, onderwijs en andere ketenpartners samen voor staan.

Eén leerlingenadministratie

Alle zestien gemeenten werken samen in één regionale leerlingenadministratie: één systeem, met eenduidige en binnen de regio vergelijkbare informatie over verzuim en schooluitval. Door het werken in één administratie worden leerlingen die buiten hun woongemeente naar school gaan bovendien niet meer uit het oog verloren en wordt de opvolging van verzuimmeldingen door scholen via het digitale verzuimloket betrouwbaarder.

Samenwerking in uitvoering

Naast deze centrale leerlingenadministratie zijn er clusters ontstaan waarin wordt samengewerkt tussen leerplichtambtenaren en doorstroomcoaches uit verschillende gemeenten. Zij werken samen in de uitvoering van de Leerplichtwet en wetgeving voor Doorstroompunten.

Sturing

In het bestuur van het RBL West-Brabant zit namens elke West-Brabantse gemeente een wethouder. Het RBL West-Brabant staat onder leiding van Marjan Looij en Bianca Korevaar.